Anna Maria Jopek - I Pozostanie Tajemnic¹

I pozostanie tajemnic¹,
Co robi³am wczoraj przed snem
Czy jestem œwiêt¹, czy grzesznic¹
Tylko moja mama to wie
To pozostanie tajemnic¹
Nie us³yszy o niej œwiat
Gazety o tym nie napisz¹
Nie zarobi¹ netto plus vat
No a pan? Co pan o mnie pomyœli to
I tak mi siê w nocy nie przyœni


I pozostanie tajemnica
Czemu pan wie lepiej ni¿ ja
Ile zarabiam i z kim sypiam,
Jakie wino pijê do dna
To pozostanie tajemnica
Nie us³yszy o niej œwiat,
Bo ja t³umaczê siê rodzicom
Panu rzucam s³owa na wiatr...

No a to, co pan dzisiaj o mnie napisze to i tak
I tak jutro zmieni siê w ciszê

Lyrics licensed by LyricFind