Anna Maria Jopek - Bóg Siê Rodzi

Bóg siê rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obna¿ony
Ogieñ krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice - Nieskoñczony

Wzgardzony - okryty chwa³¹
Œmiertelny król nad wiekami
A S³owo Cia³em siê sta³o
I mieszka³o miêdzy nami


Có¿ masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzuci³ szczêœcie twoje
Wszed³ miêdzy lud ukochany
Dziel¹c z nim trudy i znoje
Niema³o cierpia³, niema³o
¯eœmy byli winni sami
A S³owo Cia³em siê sta³o
I mieszka³o miêdzy nami

Podnieœ rêkê, bo¿e Dzieciê
B³ogos³aw ojczyznê mi³¹
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej si³ê Sw¹ si³¹
Dom nasz i majêtnoœæ ca³¹
I wszystkie wioski z miastami
A S³owo Cia³em siê sta³o
I mieszka³o miêdzy nami

Lyrics licensed by LyricFind