Fler - Atme ein Atme Aus

M-A-S-Kulin Baby

Ich schwinge meine Feder und
Kritzel' ein paar Worte hin
Bezwinge meine Gegner noch
Bevor der erste Gong erklingt
Du Bonzenkin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.