Anna Maria Jopek - Lulaj¿e Jezuniu

Lulaj¿e Jezuniu, moja Pere³ko,
Lulaj ulubione me Pieœcide³ko.
Lulaj¿e Jezuniu, lulaj¿e lulaj!
A Ty Go, Matulu, w p³aczu utulaj.

Zamknij¿e znu¿one p³aczem powieczki,
Utul¿e zemdlone ³kaniem ward¿eczki.
Lulaj¿e, Jezuniu...

Lulaj¿e, przyjemna oczom Gwiazdeczko,
Lulaj, najœliczniejsze œwiata S³oneczko.
Lulaj¿e, Jezuniu...

My z Tob¹, tam w niebie, spocz¹æ pragniemy,
Ciebie, tu na ziemi, kochaæ bêdziemy.
Lulaj¿e, Jezuniu...

Lulaj¿e, piêkniuchny nasz Anio³eczku.
Lulaj¿e wdziêczniuchny œwiata Kwiateczku.
Lulaj¿e, Jezuniu...

Lulaj¿e, Ró¿yczko najozdobniejsza,
Lulaj¿e, Lilijko najprzyjemniejsza.
Lulaj¿e, Jezuniu...


Dam ja Jezusowi s³odkich jagódek
pójdê z nim w Matuli serca ogródek.
Lulaj¿e, Jezuniu...

Dam ja Jezusowi z chlebem mase³eka,
w³o¿ê ja kukie³kê w jego jase³ka.
Lulaj¿e, Jezuniu...

Dam ja Ci s³odkiego, Jezu, cukierka
rodzynków, migda³ów z mego pude³ka.
Lulaj¿e, Jezuniu...

Cyt, cyt, cyt niech zaœnie ma³e Dzieci¹tko
oto ju¿ zasnêlo niby kurcz¹tko.
Lulaj¿e, Jezuniu...

Cyt, cyt, cyt wszyscy siê spaæ zabierajcie,
mojego Dzieci¹tka nie przebudzajcie.
Lulaj¿e, Jezuniu...

Lyrics licensed by LyricFind