Anna Maria Jopek - Psalm

Czemu ja, czemu tu
Dlaczego w³aœnie dziœ
Tak jak liϾ albo ptak
Mam swoj¹ szansê ¿yæ?

Czekam na wieczór aby znów
Spogl¹daæ w oczy gwiazd
I szukam w sobie prostych s³ów
Czy znajdziesz na nie czas?

Dlaczego ja, dlaczego tu
I czemu w³aœnie dziœ?
Czy jestem cieniem z Twego snu
Je¿eli czasem œpisz


Jeœli tak, proszê œpij
Nie czekam na Twój znak
Szczêœcie, ¿e w Twoim œnie
Jest liϾ i ja i Ptak

Czemu ja, czemu tu...

Lyrics licensed by LyricFind