Anna Maria Jopek - Nie Przychodzisz Mi Do G³owy

Nie przychodzisz mi do g³owy
Od miesiêcy ju¿
Wspomnieñ garœæ szuka dna
Szuka zapomnienia snu

Rozpuœci³am Ciê
W rosie mych ³ez

Zgubi³am klucz
Od furtek i bram
Zamkniête serce na k³ódkê.

Mam... Trwam... Mam... Trwam...

Czekam nadejœcia dnia
D³onie sk³adam w gest proœby
A za œcian¹ ktoœ ³ka
Mo¿e nie kochany te¿

Pogubi³eœ sens
W cieniu moich rzês

Pos³ucham s³ów
P³yn¹cych zza œcian
Zamkniête serce na k³ódkê

Mam... Trwam... Mam... Trwam...

Pogubi³eœ sens
W cieniu moich rzês

Pos³ucham s³ów
P³yn¹cych zza œcian
Zamkniête serce na k³ódkê

Mam... Trwam... Mam... Trwam...

Lyrics licensed by LyricFind

Wijzigen Zit er een fout in de songtekst? Wijzig hem dan nu!