Anna Maria Jopek - Cud Niepamiêci

Gdy wszystko idzie Ÿle
I nie masz dok¹d pójœæ
Przyjació³ t³um rozproszy³ siê
Wydaje ci siê ¿e
Tak pozostanie ju¿

Lecz okazuje siê, ¿e nie
Bo budzi siê z nocy nowy dzieñ
Nieskalane czyste niebo
Co by³o wczoraj odesz³o w cieñ

Niepamiêci niech siê œwiêci
Cud
Niepamiêci, cud niepamiêci

Kloszard i wielki tuz
Odwa¿ny i ten co siê boi
Wszyscy równi wobec czasu i p³omienia
Na moim podwórku blues
Na zegarze wieczór


Nie, Nie czekaj tylko ¿yj
Bo to tylko chwila,
Mo¿e dwie
Na nic lamenty, utyskiwania
Co by³o wczoraj odesz³o w cieñ

Niepamiêci niech siê œwiêci
Cud
Niepamiêci, cud niepamiêci

Lyrics licensed by LyricFind