Riccardo Fogli - Noi Due Nel Mondo E Nell'anima

E io dovrei comprendere
Se tu da un po' non mi vuoi
Non avrei mai capito te
Ma da capire cosa c'è

Dovrei tornare a casa e poi
Se il fiato ce la...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.