Riccardo Fogli - Pensiero

Non restare chiuso qui, pensiero
Riempiti di sole e vai, nel cielo
Cerca la sua casa e poi, sul muro
Scrivi tutto ciò che sai che è vero
Che è ver...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.