Camela - No Has Dejado de Llorar

Esta tarde estuve en el parque
Sentado con él
Sobraron las palabras, sé muy bien
Que ahora te ha dejado, no quiere volver
Dime la verdad: si sól...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.