Alex Megane - So Today

Ahh ahh!

On holy ground, you turned around.
You had almost forgot the way.

Ahh ahh!

In Mary's eyes, there's no surprise.
She still feels ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.