Carole Shelley - The Wizard And I

Oh, Miss Elphaba
Many years I have waited
For a gift like yours to appear
Why, I predict the wizard could make you his
Magic grand vizier!
My Dea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.