Twista - Game Recognize Game

[Man talking]
Sup pimps? Pimps ain't pimpin now that's why they got to get out
The game
Women have mo' money than the pimp, ain't that cold?
Hoe have ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.