Roots Manuva - Soul Decay

The dark art
Bring the pensive dub
The dub is wise
Open your eye-dem

From nineteen-long time them let loose the crackin'
The god that 'nuff praise is...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.