U.K. Subs - Stranglehold

One two three
Four five six
Gotta do a dance
And it goes like this

Yeah some little girl's gotta hold on me
She's only thirteen but oh so sweet...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.