Future - Mad Luv

Free Band gang (La familia nigga)
Damn, DJ Plugg you just killed it (fuck you mean)
Metro Boomin want some more, nigga

Gotta keep the Rollie on, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.