Rockstah - Die kleinste Sekte der Welt

Ich renne los in meiner Pixelwelt von links nach rechts
Habe die 2D Brille auf, bis ich dich dann treff'
Du bist perfekt. Springe mit dem Kopf an den ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.