Isaiah Rashad - Ronnie Drake

So don't call me a nigga, unless you call me "my nigga"
I'm a king, O.E. be slipping, falling from my chalice
Don't mind the bumpers that be missing...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.