Rich The Kid - 4 Phones

Got it on smash

They know I got cash, I ain't gotta brag no more (woo, woo, woo, what?)
I'm playin' with the money, I just might go snatch the boa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.