Picture This - Magnet

Drunk textin' in a taxi
Thinkin' 'bout you in the backseat
Wanna wind up at your door
The driver's laughing at me 'cause
I'm telling him you make ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.