Gunna - 3 Headed Snake

Aimin' at a date, aimin' at a Wraith, aimin' at a gate, mmh
Aimin' at a date, aimin' at a Wraith, aimin' at a gate, mmh
Aimin' at a date, aimin' at ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.