Offset - On Fleek

Diamonds on fleek (fleek), I'ma rock her to sleep (sleep, sleep)
She get geeked (geeked), no sleep, Percocet freak (Perky)
Bought her a plain Philip...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.