Offset - Legacy

808 Mafia!
What they gone' do?
What they gone' do?
What they gone' do?
My wrist on ooh (ooh)
My wrist on ooh, yeah, yeah
Yeah, yeah
Southside o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.