Noriel - No Tiene Novio

Ly Ly Ly Ly
Yeah, yeah, jajaja

Ella no tiene novio
No está pa' nadie
Está pa' ella
Y pide calle
La sensación del bloque, ella e' otra cosa
P...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.