Gio Baby - No Tiene Sentido

Es indecisión de saber lo que somos
Me está matando, por las ganas que tengo (Tengo)
Nuestra amistad no hace sentido
Solo viendo tus fotos, es que ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.