Manny Davi - La Bamba

A, la, la, la, la, la bamba (Oh, yeah)
Come on and give me your number (Come on)
If you're not inside, I'll text ya
We can have fun next time, now ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.