Yo Gotti - Put A Date On It

June you're a genius
Yuh

Sack coming in and the money don't fold (Fold)
Gotta put a stamp on it (Stamp on it)
Just hit a play, scrape it off the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.