Young Thug - Big Racks

Boy, I got swag
Running up the Raf, boy, I got swag
Ricky that's my bag, boy, I got swag
Marc Jacob on the tag, boy, I got swag
Wheezy Beats

I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.