Master P - Act a Fool

Yeah nigga I'm going rep this motherfucking No Limit to I D.I.E
Check this out nigga
I could gave a fuck what a nigga gotta say about me
I could ga...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.