Boogie - Rainy Days

Nigga, I wear fur coats in the summer, nigga
Wife beaters in the winter, damn
Uh, shit

I've been thuggin' through my rainy days for days (Uh)
I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.