Future - Faceshot

I'ma run this one all way down
Non-stop, you know what I'm sayin'?
See how I'm comin'?
(I just told Richie we rich)

Yeah, playin' with the girl ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.