Future - Unicorn Purp

Wizard of Oz
Uni, uni, unicorn
(Atl Jacob)
Unicorn
Yeah

Gave the Philippe to that lil' bitty bitch
And I made her a monster (made her a monste...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.