Gesaffelstein - Lost In The Fire

I wanna fuck you slow with the lights on (Lights on, lights on, lights on)
You're the only one I've got my sights on (Sights on, sights on, sights on...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.