Bad Bunny - Otra Noche en Miami

Yeh, yeh

Diez en punto de la noche y salgo como de costumbre
Prendas en diamantes que cieguen cuando me alumbre
Me diferencio de la muchedumbre
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.