Post Malone - Wow.

Said she tired of lil' money, need a big boy
Pull up twenty inch blades like I'm Lil' Troy
Now it's everybody flockin', need a decoy
Shawty mixin' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.