21 Savage - Can't leave without it

Yeah
VVS look like a star, yeah
I took the top off the car (yeah0
We don't abide by the law (no)
You don't know what I done saw (saw)
Can't leave...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.