Lil Wayne - Scared Of The Dark

I'm not scared of the dark
I'm not running, running, running
No, I'm not afraid of the fall
I'm not scared, not at all
Why would a star, a star ev...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.