Dick Van Dyke - Trip a Little Light Fantastic (Reprise)

"I may be circling the drain, but I got a few steps left in me"

So when they tell you that you're finished
And your chance to dance is done
That'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.