Gucci Mane - Mad Russian

Wop
M-M-M-Murda

I still fuck her like a mad Russian, she mad crushin'
At least she hit the sad button, she mad blushin'
Diamonds got her head hu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.