Benny blanco - More / Diamond Ring

You are all I need but sometimes
Baby, I need more than that, mhm
Need more, mhm, said
You were all I ever wanted but sometimes I just want more
G...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.