Gucci Mane - BiPolar

Uh
OG, go
BiPolar
BiPolar
Yeah, oh ah

Bipolar with the check (bipolar)
I just put somethin' crazy 'round my neck (bipolar)
Go crazy with your...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.