Meek Mill - Going Bad

Yeah
(Wheezy outta here)
G, G

Back home, smokin' legal (Legal)
I got more slaps than The Beatles (Beatles)
Foreign shit runnin' on diesel, dawg...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.