Trey Songz - Top 10

Hitmaka
Hold Up

I'm that nigga, goddamn
All my bitches in the top 10
Y'all let a nigga get bands
I'ma be your worst nightmare
Got rich, got bo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.