My Brightest Diamond - Mother

She's my wishing well (ooh ooh ooh ooh)
She's the earth below (ooh ooh ooh ooh)
She's oh so dangerous
Feminine smile
A windspun wild
Wild

She ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.