My Brightest Diamond - A Million Pearls

I tried to tell you what I can do
But you won't believe what you cannot see
Oh well, oh well, oh well
Oh well, oh well, oh well

Thanks to all th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.