My Brightest Diamond - You Wanna See My Teeth

Uh uh
Uh uh
Uh uh
Uh uh

This night has a chill
My hood is up
Headphones blaring my sounds
My sounds

Hey, kid where you goin'?
Hey, ki...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.