My Brightest Diamond - Champagne

Like bubbles in champagne
No one can stop what's coming up
I cannot go halfway
No, I will not stop going up
Going up
Going up

Held my jealousy...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.