My Brightest Diamond - It's Me On the Dance Floor

I'm all alone
I'm all alone, turn the lights low

I'm looking out
I'm looking out, for someone to see
And someone to be seeing me

But maybe
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.