Mark Forster - Danke Danke

Nice! (hey!)
Danke!
Yeah!

Das ist für mein kleines Städtchen
An das ich jeden Tag denk', seit ich weg bin
Das ist für jede Kuh dort und jeden B...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.