Kid Ink - CANA

Yeah, oh, ooh
Oh, oh, oh
Tropicana
Baby, can I?

I got, I got, I got Tropicana
When I come into the spot they go Bananas
Head down to my shoe, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.